Aardbeving Haïti

Dit is in 2014 met Giro555-geld gedaan in Haiti

Vijf jaar geleden, op 12 januari 2010, richtte een aardbeving onvoorstelbaar veel schade en leed aan in Haïti. Er vielen 220.000 doden en 300.000 mensen raakten gewond. Huizen, scholen en wegen werden verwoest.  Nederland kwam massaal in actie. De hulporganisaties achter Giro555 hebben met de actieopbrengst van € 111 miljoen de afgelopen vijf jaar overlevenden geholpen hun leven weer op te bouwen. De totale opbrengst van € 111 miljoen (inclusief de bijdrage van € 41,7 miljoen van de Nederlands overheid) is daarmee volledig besteed. Een aantal hulporganisaties blijft ook de komende tijd hulp bieden met andere gelden dan Giro555-geld. Mede dankzij al deze steun vanuit Nederland kunnen mensen in Haïti werken aan een nieuwe toekomst.

Wat is er met Giro555-geld gedaan in 2014?
Met de actieopbrengst hebben vijftien hulporganisaties hulp geboden. Tien organisatie hebben hun hulpactiviteiten met Giro555-geld voor eind 2013 afgerond. Vijf hulporganisaties hebben ook in 2014 nog hulp geboden met Giro555 geld. Dit is wat zij hebben gedaan.

ICCO en Kerk in Actie
In 2014 kon een vakschool waar jonge, vooral kansarme, vrouwen een vak kunnen leren, worden herbouwd. De school heropent in januari 2015 haar deuren. Ook ontvingen 500 vrouwen, die bij de aardbeving hun bedrijfje of winkeltje kwijtraakten, startkapitaal om hun bedrijf nieuw leven in te blazen.
Overige resultaten in 2014 waren:

 • 9 nieuwe huizen gebouwd, en 51 huizen voltooid: bestand tegen orkanen en aardbevingen.
 • 24 watersystemen aangelegd bij herbouwde en gerepareerde scholen
 • 60 openluchtkeukens gebouwd
 • 80 kansarme jonge mannen en vrouwen voltooiden een beroepsopleiding
 • om overstromingen en landverschuivingen tegen te gaan: versterking van 90 meter rivierbedding; 1500 bamboeplanten geplant om erosie tegen te gaan; 20.000 (vrucht)bomen geplant en 30 waterreservoirs gebouwd.

 

Nederlandse Rode Kruis
In 2014 zijn 44.595 mensen in de gemeente Côtes de Fer en 78.896 mensen in de gemeente Bainet geholpen via de volgende werkzaamheden van het Rode Kruis:

 • installatie van een waarschuwingssysteem bij rampen, bijvoorbeeld bij orkanen of overstromingen, in alle dorpsgemeenschappen in Bainet en Côtes de Fer.
 • 180 scholen hebben deelgenomen aan zogenaamde Riskland-kampioenschappen, waarbij 31.267 schoolkinderen via een spel bewust zijn gemaakt van de risico’s en gevaren bij rampen.
 • installatie van regenwateropvangsystemen in een ravijngebied in Bainet voor 364 huishoudens, om de toegang tot drinkwater te verbeteren.
 • herstel van 3 scholen in Côtes de Fer. De scholen werden orkaan- en aardbevingbestendig gemaakt en zullen bij een ramp als noodopvang worden gebruikt voor 3.000 mensen.
 • bouw van twee kantoren en opslagplaatsen voor noodhulpvoorraden t.b.v. het Haitiaanse Rode Kruis.
 • herstel van afwateringsystemen in Côtes de Fer. 480 inwoners kregen toegang tot veilig drinkwater en duurzame oplossingen aangereikt voor afwatering.
 • de bouw van drie kleine gastverblijven, een keuken en een ontmoetingsplaats zorgen voor inkomsten voor de lokale afdelingen van het Haïtianen Rode Kruis, zodat deze haar diensten kan blijven aanbieden of zelfs uitbreiden.

 

 VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
In de regio Les Palmes werkt VNG met vier gemeenten aan water- en afval beheer. Afval is in Haïti namelijk een groot probleem. Overal op straat, tussen de huizen en in de afwateringskanalen liggen grote hoeveelheden afval. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid, maar ook voor de veiligheid: bij heftige regens leiden verstopte afvoerkanalen makkelijk tot overstromingen.
Een belangrijk resultaat in 2014 was de aanleg van een afvalstortplaats net buiten de stad Grand-Goâve, het epicentrum van de aardbeving. Het terrein hiervoor is betaald door het Haïtiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De milieuveilige aanleg van het stortgedeelte, de bouw van een gedeeltelijke omheining, een bulldozer en een hangar voor de bulldozer zijn door de VNG met Giro555-geld betaald. In de vier gemeenten zijn pilots uitgevoerd met huis-aan-huis-inzameling van afval. De gemeenten hebben ‘driewielers’ ontvangen om het afval naar verzamelpunten te brengen, en een vrachtwagen voor het verdere vervoer naar de stortplaats. Nieuw voor Haïti is dat de belanghebbenden moeten (gaan) betalen voor de afvalinzameling en –verwerking. De ervaringen daarmee lopen nog uiteen. Ook wordt gewerkt aan meer recycling van met name plastic en karton. Doordat het afval nu op één plaats bijeen wordt gebracht, wordt het namelijk rendabeler om afval te gaan scheiden.

UNICEF
UNICEF heeft in 2014 onder andere met geld van Giro555 gewerkt aan het verbeteren van schoon drinkwater- en toiletvoorzieningen op scholen en in huishoudens. Doel is het terugbrengen van het aantal diarreegevallen. Op scholen krijgen de leerlingen les in hygiëne, UNICEF zorgt ervoor dat leraren hierover training krijgen en lesmateriaal.

 

 

Leger des Heils

Het Leger des Heils rondde in Haïti de herbouw van 2 scholen af. De reparatie van twee anderen scholen kon in 2014 zo goed als worden afgerond, een aantal laatste werkzaamheden worden nog in 2015 uitgevoerd (met andere fondsen dan Giro555-geld). Daarnaast heeft het Leger des Heils onderhoudsteams getraind die het onderhoud op deze scholen zullen verrichten.

 

Hulp gaat door
Nu het Giro555-geld volledig is besteed, blijft een aantal hulporganisaties de komende tijd hulp bieden met andere fondsen dan Giro555-geld. Dit is wat zij doen.

Cordaid Mensen in Nood
Cordaid Mensen in Nood blijft zich in Haïti onder andere inzetten voor het veiliger en leefbaarder maken van stedelijke gebieden, bijvoorbeeld de wijken Villa Rosa en Carrefour, waar Cordaid Mensen in Nood met Giro555-geld huizen heeft gebouwd. Samen met wijkbewoners voert Cordaid risicoanalyses uit en Cordaid helpt de wijkbewoners met het opzetten van actieplannen en wijkteams om de risico’s en gevaren in de wijk aan te pakken. Daarnaast blijft Cordaid Mensen in Nood in Haïti actief met landbouwprogramma’s en met programma’s om huiselijk geweld en geweld in wijken terug te dringen.

Save the Children
Save the Children blijft actief in Haïti. Met vier kantoren, een bereik van 200.000 mensen en als leidende organisatie op het gebied van kinderrechten voert Save the Children zo’n 30  projecten uit, met name gericht op betere toegang tot kwaliteitsonderwijs en het terugbrengen van kinder- en moedersterfte. Save the Children Nederland draagt direct bij aan twee grootschalige projecten op het gebied van kwaliteitsonderwijs en bescherming van ontheemden.

VNG
De VNG heeft plannen om actief te blijven in Haïti. De vier gemeenten in de regio Les Palmes waar VNG mee samenwerkt, hebben behoefte aan verdere ondersteuning bij het duurzaam uitvoeren van hun plannen voor afvalbeheer. Als de VNG voldoende fondsen weet te vinden, zal ze deze ondersteuning voortzetten, zodat ook de geplande recycling op een hoger niveau wordt gebracht. Bij voldoende financiële middelen wil VNG de ervaring die het heeft opgedaan met het afvalbeheer in de regio Les Palmes ook inzetten in andere delen van Haïti.  Ook wil de VNG het ministerie van Binnenlandse Zaken en de federaties van gemeenten graag ondersteunen bij het bieden van trainingen aan nieuwgekozen gemeenteraadsleden na de lokale verkiezingen die waarschijnlijk in 2015 plaatsvinden.

Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis gaat een langdurige samenwerking aan met het Haïtiaanse Rode Kruis. Deze samenwerking is onder meer gericht op het versterken van de capaciteiten van het Haïtiaanse Rode Kruis.

Overige organisaties
UNICEF blijft actief in Haïti op het gebied van onderwijs, kinderbescherming, voeding, gezondheid, water & sanitatie. Ook World Vision blijft actief in Haïti. Het Leger des Heils rondt de reparatie van een aantal scholen in 2015 af. Oxfam Novib is niet zelf actief meer in Haïti, maar de internationale organisatie Oxfam wel.

Januari 2015

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.