Vacature: bestuurder / inkomend voorzitter

Profielschets bestuurder/inkomend voorzitter

Bij uitzonderlijke rampen slaan de elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Giro555 werkt daarbij samen met Nederlandse omroepen, zenders en andere media, en vraagt heel Nederland om zich aan te sluiten. Want samen redden we meer levens.

Giro555 is op zoek naar een bestuurder Media en communicatie/inkomend voorzitter. De bestuurder is een van de drie externe bestuursleden van het bestuur van Giro555, dat verder bestaat uit de directeuren van de aangesloten hulporganisaties.

Samenstelling en taken bestuur

Het bestuur van Giro555 (ook wel bekend onder de formele benaming SHO, Stichting Samenwerkende Hulporganisaties) bestaat uit twee typen bestuurders, type A en type B. De elf organisaties leveren ieder een bestuurslid, de directeur van de organisatie. Dit zijn de type A bestuurders. Daarnaast zitten er drie externe leden in het bestuur, type B bestuurders. Deze drie leden, die niet verbonden mogen zijn aan een van de elf organisaties, vervullen de rollen van respectievelijk voorzitter, penningmeester en bestuurslid media en communicatie. De drie externe bestuursleden vormen samen met drie vertegenwoordigers van de type A bestuurders het dagelijks bestuur.

De externe bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid voor herbenoeming van één termijn.

Daarnaast kent Giro555 het fenomeen ‘actievoorzitterschap’. Dit rouleert om de anderhalf jaar: een van de aangesloten organisaties is gedurende die anderhalf jaar actievoorzitter. Dat wil zeggen dat deze organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de nationale actie. De actievoorzitter is het bestuurslid dat directeur is van de betreffende organisatie. Deze actievoorzitter is als verantwoordelijk uitvoerder tevens ook de woordvoerder namens Giro555 voor alles wat de actie aangaat.

Het bestuur wordt ondersteund door een klein bureau, dat de vergaderingen voorbereidt en de voorbereidende en uitvoerende taken voor het bestuur verzorgt.

Toelichting op de vacature

Er is op dit moment een vacature voor een bestuurslid Media en Communicatie. Over twee jaar komt de positie van voorzitter vrij. Het bestuur zoekt iemand die in staat is en bereid is gedurende twee jaar de portefeuille Media en Communicatie op zich te nemen en na twee jaar in potentie het voorzitterschap over te nemen. We zoeken dus een gecombineerd profiel ‘externe bestuurder media en communicatie en inkomend voorzitter’. Voor de volledigheid: pas als de positie van voorzitter vrijkomt, kan de bestuurder/inkomend voorzitter formeel worden voorgedragen voor de positie van voorzitter. Hierover zal dan een bestuursbesluit genomen moeten worden.

Profielschets

  1. De bestuurder/ inkomend voorzitter van Giro555 is vooral een verbindende persoon, intern en extern. De bestuurder heeft naast kennis en kunde over media, fondsenwerving en communicatie bindende kracht waardoor de samenleving en meer specifiek de achterbannen van de samenwerkende hulporganisaties zich in haar/hem kunnen herkennen. Intern is de kandidaat bindend binnen het bestuur en het bureau: de diversiteit aan organisaties, spelers en belangen is groot, terwijl gezamenlijk optreden cruciaal is voor het succes van acties vanGiro555.
  2. De bestuurder/ inkomend voorzitter heeft bestuurlijke ervaring op het gebied van landelijke fondsenwervings- en mediacampagnes.
  3. De bestuurder/ inkomend voorzitter is een sterke netwerker die in haar/zijn contacten met grote maatschappelijke organisaties partnerschappen voor Giro555 weet te realiseren en die ook onderhoudt.
  4. De bestuurder/ inkomend voorzitter heeft een breed netwerk binnen de landelijke media en is ‘mediawijs’.
  5. De bestuurder/ inkomend voorzitter is aantoonbaar maatschappelijk betrokken maar heeft geen directe binding met een van de humanitaire hulporganisaties of deelnemers van Giro555, dit om elke vorm van vooringenomenheid of afhankelijkheid uit de weg te gaan. Kennis van het werk van de aangesloten organisaties, ontwikkelingssamenwerking, internationale betrekkingen en noodhulp strekt tot aanbeveling.
  6. De bestuurder/inkomend voorzitter is bereid en in staat tijd te investeren in contacten met het bureau in Den Haag, met de afzonderlijke directeuren van de deelnemende organisaties en met belangrijke stakeholders. De tijdsinvestering bedraagt regulier twee dagdelen per maand inclusief drie Algemene Bestuursvergaderingen (AB met alle 14 bestuursleden) op locatie bij een van de deelnemende organisaties en minimaal vier telefonische Dagelijks Bestuursvergaderingen (DB met zes bestuursleden).

NB In het geval van een nationale actie wordt er meer tijd gevraagd van het bestuur: het gaat dan minimaal om deelname aan respectievelijk voorzitterschap van de extra ingelaste voorbereidende en begeleidende bestuursvergadering(en) en aanwezigheid tijdens de Nationale Actiedag. Een nationale actie komt gemiddeld eens in de anderhalf jaar voor.

  1. De bestuurder/inkomend voorzitter beschikt over brede voorzitterservaring. Zij/hij is goed in staat de kennis en ervaring van de leden op waarde te schatten en kan tegelijk ook toewerken naar besluitvorming en waar nodig knopen doorhakken. NB De rol van de voorzitter is vooral verbindend, faciliterend en technisch, niet zozeer naar buiten tredend als boegbeeld.
  2. De functie is onbezoldigd. De termijn voor het bestuurslidmaatschap Media en Communicatie is twee jaar. Daarna gaat de eerste termijn in voor het voorzitterschap, voor twee jaar, waarna een verlenging mogelijk en wenselijk is voor verlenging van het voorzitterschap met een termijn van vier jaar. Onkosten worden vergoed volgend de daarvoor geldende regels.
  3. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De werving voor deze vacature loopt via VanderKruijs, partner in executive search. Reacties kunt u sturen aan vdk@vanderkruijs.com onder vermelding van vacature bestuurder Giro555. Zie verder het bestuursreglement en de website voor nadere informatie over het bestuur en over de activiteiten van Giro555.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: