Aardbeving Haïti

Veelgestelde vragen

Zijn er hulporganisaties die projecten met Giro555-geld op Haïti inmiddels hebben afgerond?

Eind 2014 hebben alle hulporganisaties achter Giro555 de projecten die zij met Giro555-geld uitvoerden, afgerond. Vijf hulporganisaties (ICCO en Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, VNG International, Leger des Heils, Unicef Nederland) hebben in 2014 nog projecten met Giro555-geld uitgevoerd. De overige tien hulporganisaties die mededen aan de actie voor Haiti in 2010, hebben de projecten die zij met Giro555-geld uitvoerden al voor eind 2013 afgerond en daarmee hun deel van de actieopbrengst al eerder besteed.
De Giro 555-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’ bracht in 2010 111 miljoen euro op. Deze opbrengst werd verdeeld onder de 15 organisaties die aan de actie meededen. Zij spraken af de actieopbrengst tot uiterlijk eind 2014 in te zetten voor hulp in Haïti.

Hoe is de situatie nu (januari 2015) op Haiti?

Mede dankzij de bijdragen van mensen in Nederland zijn in Haiti mooie resultaten geboekt. Maar Haïti was en is één van de armste landen ter wereld met voedselonzekerheid, ondervoeding en een voortslepende cholera-epidemie. “Op dit moment is er veel onrust vanwege politieke instabiliteit. Het overgrote deel van de bevolking worstelt om te overleven. Dat kunnen we niet oplossen. Dat geeft een dubbel gevoel. Je wilt altijd meer doen als hulpverlener”, aldus Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib en voorzitter van de Giro555-actie voor Haïti.

Volgens cijfers van Wereldbank en VN gaat Haïti vooruit. Sterfte van kinderen onder de vijf jaar nam af. Negen van de tien kinderen gaat naar de basisschool en tweederde van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater, meer dan vóór de ramp. Maar hulp blijft nodig. Een aantal organisaties blijft dan ook de komende tijd werkzaam in het land om mensen te steunen bij ontwikkeling, met andere fondsen.

 

Welke hulp is er in Haïti geboden en hoeveel is er tot nu toe besteed?

Wereldwijd werden na de aardbeving acties opgezet om geld in te zamelen voor hulpverlening aan de slachtoffers in Haïti. In Nederland alleen al werd het enorme bedrag van 111 miljoen euro bij elkaar gebracht. Met deze giften boden hulporganisaties vijf jaar lang hulp. Al het geld voor Haïti is nu, volgens plan, besteed aan noodhulp en wederopbouw. Dankzij deze Nederlandse bijdrage werden bijvoorbeeld 8.500 huizen en 55 scholen gebouwd of gerepareerd. In totaal kregen 267.000 mensen toegang tot schoon drinkwater en werden 190.000 mensen getraind in rampenbestrijding.

De deelnemers doen regelmatig gedetailleerd verslag van de activiteiten die zij uitvoeren en over de bestedingen tot dan toe. In mei 2014 verscheen een gedetailleerde rapportage over de hulpverlening in de eerste vier jaar na de aardbeving. In juni 2015 publiceren de hulporganisaties de zevende en laatste rapportage met gedetailleerde cijfers over de hulpactie.

Welke hulporganisaties waren betrokken bij de actie voor de slachtoffers in Haïti?

De giften die binnenkwamen op Giro 555, zijn verdeeld onder negen vaste deelnemers aan Giro555 en zes gastdeelnemers. Alle (gast)deelnemers waren al, direct of via een zusterorganisatie, werkzaam op Haïti en werken in internationaal verband. Zij ontvingen daardoor ook uit andere landen geld, waardoor het Giro555-geld onderdeel vormde van een breder hulpprogramma. De werkwijze van de hulporganisaties verschilden: sommige deelnemers werkten via veldkantoren op Haïti, via hun internationale koepelorganisaties of samen met lokale partnerorganisaties.

De stichting SHO is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers. De hulporganisaties aan de Haïti-actie deelnamen zijn: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save  the Children, Tear, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Gastorganisaties waren: Dorcas, Plan Nederland, Care Nederland, Habitat for Humanity, Vereninging van Nederlandse Gemeenten en het Leger des Heils.

 

Wat was de verdeelsleutel van de €111 miljoen onder de hulporganisaties achter Giro555?

Per Giro555-actie kan het SHO-bestuur besluiten om een percentage te reserveren voor gastdeelnemers.

Gastdeelnemers zijn Nederlandse hulporganisaties met een aantoonbare toegevoegde waarde in het rampgebied. Zij ontvangen een bedrag op basis van ingediende projectvoorstellen. Afspraak is dat gastdeelnemers niet meer kunnen ontvangen dan een vaste hulporganisatie achter Giro555.

Cordaid Mensen in Nood

27,53 %

ICCO & Kerk in Actie

12,84 %

Oxfam Novib

16,87 %

Nederlandse Rode Kruis

20,43 %

Save the Children

  2,88 %

Tear

  1,61 %

Terre des Hommes

  2,62 %

UNICEF Nederland

13,43 %

World Vision

  1,79 %

Oxfam Novib heeft voor de Haïti-actie een absorptiecapaciteit van 15 miljoen euro aangegeven. Gelden waar Oxfam Novib geen aanspraak op maakt zijn in een zogenoemd contingeny fund gestopt voor extra noodhulpgelden.

Cordaid Mensen in Nood, UNICEF Nederland, Terre des Hommes en het Nederlandse Rode Kruis hebben aanspraak op dit fonds gemaakt en extra gelden ontvangen.

Hoe hebben hulporganisaties hun werk in Haiti uitgevoerd?

De giften die binnenkwamen op Giro 555, zijn verdeeld onder negen van de tien* vaste deelnemers en zes gastdeelnemers. Zij boden hulp aan slachtoffers via veldkantoren of via hun internationale koepelorganisaties of samen met lokale partnerorganisaties. Sommige organisaties werkten specifiek op een onderwerp, zoals medische zorg, onderdak of onderwijs. Andere deelnemers boden hulp in een kamp en waren daarbij op verschillende onderwerpen actief.

Alle (gast-)deelnemer hebben hun deel van de actieopbrengst eind 2014 volledig besteed aan noodhulp en wederopbouw in Haïti. Sommige deelnemers deden dit via veldkantoren in Haïti, andere via hun internationale koepelorganisaties of samen met lokale partnerorganisaties.

* SHO-deelnemer Stichting Vluchteling deed niet mee aan deze actie.

Wat hebben hulporganisaties in 2014 nog met Giro555-geld gedaan?

In 2014 hebben vijf hulporganisaties in Haiti nog projecten met Giro555-geld uitgevoerd. De overige deelnemers hadden hun Giro555-projecten al eerder afgerond.

Het Nederlandse Rode Kruis werkte in 2014 met Giro555-geld en andere fondsen onder meer aan cholerabestrijding, drinkwater- en sanitaire voorzieningen en het beperken van de gevolgen van rampen, bijvoorbeeld door waarschuwingssystemen te installeren en kinderen via scholen voor te lichten over de gevaren bij een ramp. Ook werden 3 scholen hersteld, die bij een ramp bovendien als schuilplaats voor 3.000 mensen kunnen dienen.

Partners van ICCO en Kerk in Actie bouwden de laatste van in totaal 500 huizen af, gaven 500 vrouwen een startkapitaal om een eigen bedrijfje of winkeltje te starten en legden 24 watersystemen aan bij gerepareerde en herbouwde scholen. Ook werd een rivierbedding verstevigd en 1500 bampboeplanten geplant om erosie, overstromingen en landverschuivingen tegen te gaan.

UNICEF heeft in 2014 onder andere met geld van Giro555 gewerkt aan het verbeteren van schoon drinkwater- en toiletvoorzieningen op scholen en in huishoudens. Doel is het terugbrengen van het aantal diarreegevallen. Op scholen kregen de leerlingen les in hygiëne, UNICEF zorgde ervoor dat leraren hierover training kregen en lesmateriaal.

Gastdeelnemer Leger des Heils voltooide de bouw en renovatie van de laatste scholen in onder meer Bellamy en Jacmel. In totaal zullen op deze scholen 1000 leerlingen les krijgen.

Gastdeelnemer VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) rondde samen met vier gemeenten in de regio Les Palmes de aanleg van een afvalstortplaats af. Door grote hoeveelheden afval op straat raken afwateringskanalen snel verstopt bij hevige regenval. Het inzamelen en verwerken van afval draagt bij aan het terugdringen van overstromingen.

Een aantal hulporganisaties achter Giro555 blijft in Haïti werken aan structurele ontwikkelingsprojecten voor onder meer rampenpreventie, gezondheidszorg en wijkopbouw, met andere fondsen dan Giro555-geld. Vanuit Nederland blijven onder andere Cordaid Mensen in Nood, het Nederlandse Rode Kruis en Save the Children werken in Haïti. Andere hulporganisaties blijven via hun koepel actief, zoals Oxfam en Unicef.

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.