Corona wereldwijd Hulporganisaties bezorgd over de ramp achter de coronaramp 

Terwijl in Nederland het aantal coronaslachtoffers fors is gedaald en corona-maatregelen versoepeld worden, maakt het virus wereldwijd nog altijd ongekend veel slachtoffers. Wereldwijd voltrekt zich bovendien een ramp achter de coronaramp. In landen waar een strikte lockdown geldt verliezen veel mensen hun werk en inkomen.

Lockdown in kwetsbare landen: geen inkomen, geen eten

Wanneer er geen social vangnet is, betekent dat vaak dat mensen geen eten kunnen kopen. Om die reden worden de strenge quarantaineregels op sommige plekken versoepeld, bijvoorbeeld in India en Kenia. Het risico op een stijging van het aantal besmettingen is daarmee echter groot. In een aantal landen in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië blijft het aantal coronagevallen ondanks strikte lockdowns toenemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Bolivia, Colombia en de Filipijnen. Al met al zijn de economische gevolgen van de crisis en lockdowns nu al ongekend. Wereldwijd kunnen 500 miljoen mensen extra in armoede terechtkomen. Dit zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met 10 jaar terugwerpen.*

Hulporganisaties achter Giro555 bieden hulp

Hulporganisaties achter Giro555 maken zich dan ook niet alleen grote zorgen om de directe gevolgen van de coronauitbraken, maar ook om de indirecte gevolgen, zoals toenemende armoede, kinderarbeid, schooluitval, en seksueel en huiselijk geweld. Daarom bieden zij naast gezondheidsvoorlichting en -zorg, zeep, ontsmettingsmiddelen en beschermende materialen, ook voedselpakketten of vouchers om voedsel te kopen aan kwetsbare gezinnen. Ook ondersteunen zij online onderwijs voor kinderen en bestrijden zij seksueel geweld, uitbuiting, misbruik en kindhuwelijken, omdat risico’s daarop toenemen als kinderen niet naar school gaan en mensen dicht op elkaar thuis zitten. Hieronder leest u wat hulporganisaties achter Giro555 wereldwijd doen om het virus te bestrijden en de meest kwetsbaren te helpen.

CARE zet de staande hulpprogramma’s zoveel mogelijk door. In aanvulling daarop draagt CARE zorg voor schoon water, voorlichting en preventiemaatregelen, bijvoorbeeld door het plaatsen van van zeep- en handwasstations. Waar mogelijk levert CARE maatwerk door aandacht te hebben voor de speciale behoeften van extra kwetsbare groepen zoals ouderen, vluchtelingen en vrouwen en meisjes. CARE is wereldwijd actief, onder meer in vluchtelingenkampen in Syrië, waar de schoonwatervoorzieningen worden verbeterd en uitgebreid.  >> Lees hier meer

Cordaid heeft waar nodig activiteiten aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Om verspreiding van het virus tegen te gaan in uiterst kwetsbare landen als de Democratische Republiek Congo, Afghanistan, Irak, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek, worden hulpverleners getraind in het nemen van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Medewerkers van de gezondheidszorgprojecten krijgen noodzakelijke materialen, zoals handschoenen, beschermende kleding en medicijnen, maar ook psychische steun wanneer de crisis hen boven het hoofd uit dreigt te stijgen. Cordaid start ook nieuwe activiteiten op het gebied van preventie en noodhulp. In Afghanistan geeft Cordaid bijvoorbeeld voorlichting aan de bevolking via lokale media, zorgt de organisatie voor beter afvalbeheer om besmettingsrisico’s te verminderen, deelt zeep en thermometers uit en zorgt voor goede verwijzingssystemen naar gezondheidscentra waar patiënten met covid-19 behandeld kunnen worden. Hiermee bereikt Cordaid in Afghanistan 40.000 jongeren, 13.000 vrouwen, 1.000 ouderen en 4.000 gehandicapten. >> Lees hier meer

ICCO & Kerk in Actie hebben in tientallen bestaande programma’s preventiestrategieën ingevoerd. In lopende projecten worden bijvoorbeeld sanitaire faciliteiten aangelegd en gerepareerd, maar ook zeep, handschoentjes en gezichtsmaskers uitgedeeld. Daarnaast hebben partnerorganisaties zendtijd gekregen bij lokale radiozenders – bijvoorbeeld in Soedan en Ethiopië – om mensen bewust te maken hoe ze zich moeten beschermen tegen het coronavirus. Zo horen ook de meest kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden of mensen met een handicap, deze boodschap. Naast gezondheidsinterventies, richten ICCO & Kerk in Actie zich ook op de economische gevolgen van de crisis: in Bolivia worden jongeren, wiens ondernemingen verloren dreigen te gaan door de lockdown, ondersteund en begeleid via een koksopleiding. In Indonesië biedt de kerk praktische hulp aan kwetsbare mensen door voedsel uit te delen of terugkerende migranten een tijdelijke quarantaine aan te bieden wanneer de familie dat niet kan. Lees hier meer gedetailleerde updates van Kerk in Actie per continent.

Het Nederlandse Rode Kruis zet zich wereldwijd en in Nederland in om het coronavirus te bestrijden. Wereldwijd is het Rode Kruis in 158 landen actief op het gebied van onder andere gezondheid, levensonderhoud en publieksvoorlichting en het managen van nepnieuws en geruchten. Op gebied van gezondheid helpt het Rode Kruis bij het testen en bron- en contactonderzoek, ondersteuning zorginstellingen, psychosociale hulp en quarantainezorg. Veel mensen worden door corona ook economische getroffen. Het Rode Kruis deelt daarom voedsel en vouchers uit. In Nederland biedt het Rode Kruis onder meer ondersteuning aan GGD’s, ziekenhuizen, en huisartsenposten. Patiënten worden vervoerd, callcenters van huisartsenposten bemand, bloeddruk- en temperatuurmetingen uitgevoerd en zorghotels ondersteund, dit alles om het zorgpersoneel te ontlasten. Sinds maart kunnen mensen ook bellen met de Rode Kruis-hulplijn voor vragen of om hun zorgen te uiten. Het Rode Kruis geeft in Nederland ook voorlichting over hoe de verspreiding van corona kan worden tegengegaan. Het Rode Kruis deelde in Nederland al ruim 10.000 voedselpakketten uit. Ook op de Caribische afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis worden voedselpakketten, hygiëne- en babypakketten uitgedeeld. De activiteiten van het Rode Kruis zijn te volgen via een liveblog.

Oxfam biedt in 62 landen coronahulp, samen met ministeries van volksgezondheid en meer dan 300 lokale partners. In Jemen, waar het gezondheidssysteem in puin ligt vanwege een intern conflict, zijn schoon water, veilig onderdak en goede voeding voor veel mensen onbereikbaar. Oxfam leidt er mensen op om het bewustzijn over het virus te vergroten en verspreiding te voorkomen. In Pakistan heeft Oxfam watertanks geïnstalleerd in een centrum waar mensen in quarantaine zitten. In Somaliland heeft Oxfam bijgedragen aan een ‘COVID-hotline’ om informatie toegankelijk te maken. Op haar website geeft Oxfam meer voorbeelden van hulp

Plan International zet zich ook tijdens de coronacrisis wereldwijd in voor een beter leven voor meisjes en jongens. Plan richt zich daarbij op de bescherming van kinderen, WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) en onderwijs. Via grote informatiecampagnes informeert Plan kinderen en hun families over de beste manier om besmetting te voorkomen, zet handenwaspunten op en deelt beschermend materiaal uit voor zorgpersoneel. Daarnaast informeert Plan ouders, community’s, leraren etc. over de risico’s die kinderen – en vooral meisjes – lopen nu veel scholen dicht zijn en veel mensen het financieel nog zwaarder hebben. Meisjes zijn in crises extra kwetsbaar. Doordat hun ouders minder of geen inkomen hebben en niet meer voor hen kunnen zorgen, wordt het risico op kindhuwelijken, kinderarbeid en (seksuele) uitbuiting groter. Door verminderde toegang tot anticonceptie en seksuele voorlichting lopen meisjes bovendien een groter risico op tienerzwangerschappen. Plan geeft voorlichting via de radio en social media, zet hulplijnen op, geeft trainingen over bescherming en geeft toegang tot (financiële) hulp. Ten slotte verzorgt Plan International op grote schaal thuisonderwijspakketten en zendt, vaak in samenwerking met de betreffende ministeries van onderwijs, lessen uit via radio, internet en tv. Daarnaast worden ouders geïnformeerd over het belang van onderwijs: tijdens de crisis, maar ook als de scholen straks weer open gaan. Uit eerdere crises weten we dat veel meisjes het risico lopen niet meer terug te keren naar school. >> Lees hier meer

Save the Children zet alles op alles om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo gaan lokale gezondheidsmedewerkers en vrijwilligers de dorpen langs om bijvoorbeeld handenwasinstructies te geven. Ook geeft Save the Children voorlichting via radio, tv en online, en via posters en megafoons. Verder deelt de organisatie hygiënekits uit met onder andere zeep en handdoeken, en zorgt ze voor schoon drinkwater en handenwaspunten. Klinieken van Save the Children zijn voorzien van noodzakelijke voorraden en beschermingsmiddelen en in Cox’s Bazar in Bangladesh, het grootste vluchtelingenkamp van de wereld, is een speciaal coronaziekenhuis geopend. Ook de indirecte impact van de coronapandemie, zoals een toename van de armoede, kinderarbeid, schooluitval, seksueel en huiselijk geweld, krijgt de volle aandacht. Save the Children zorgt ervoor dat kinderen (online) onderwijs kunnen blijven volgen, geeft kinderen psychosociale steun en begeleidt hun ouders, zodat hun huis een veilig thuis blijft. Ook biedt de organisatie veilige opvangplekken voor kinderen die familieleden hebben verloren of het slachtoffer zijn geworden van (seksueel) misbruik. Verder verstrekt Save the Children cash vouchers of cash transfers aan families zodat zij voedsel en andere primaire levensbehoeften kunnen aanschaffen. Samen met andere organisaties blijft Save the Children strijden tegen kinderarbeid en roept de organisatie bedrijven op om, zeker nu, kinderrechten te blijven respecteren.  >> Lees hier meer

Stichting Vluchteling biedt op dit moment coronahulp aan ruim 350.000 vluchtelingen in 14 landen. Er wordt alles aan gedaan om de verspreiding van het coronavirus in overvolle vluchtelingenkampen tegen te gaan en vluchtelingen en ontheemden in deze moeilijke tijd de hulp te bieden die zij nodig hebben. Met een speciaal gevormd coronateam, onder leiding van een arts, krijgen de hulpoperaties in Somalië, Irak, Jemen, Nigeria en Zuid-Soedan en de lokale partners medisch-technische ondersteuning en advies om bestaande medische programma’s aan te passen aan de nieuwe realiteit van het besmettelijke virus. Ook heeft Stichting Vluchteling direct extra middelen toegekend aan haar programma’s in Nigeria, Syrië, Irak, Griekenland, Curacao en Burkina Faso. De extra middelen zijn bestemd voor het verbeteren van de gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen, en voor voorlichtingscampagnes om overdracht van het virus te voorkomen. >> Lees hier meer

UNICEF vindt dat kinderen niet de onzichtbare slachtoffers mogen worden van de coronacrisis. In 140 landen werkt UNICEF onvermoeibaar door om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de impact voor kinderen, jongeren en families zoveel mogelijk te verminderen. Dat doet ze door wereldwijd voorlichting te geven, medisch personeel te trainen, beschermingsmiddelen te leveren, evenals zeep en water. UNICEF biedt kinderen onderwijs, bescherming en gezondheidszorg; al 156 miljoen kinderen hebben tijdens deze crisis alternatief onderwijs kunnen volgen, en meer dan 6 miljoen kinderen kregen levensreddende hulp tegen ondervoeding. In Nederland heeft UNICEF de impact van de crisis op Nederlandse kinderen en jongeren in kaart gebracht, en biedt ze jongeren online een platform om hun ideeën en meningen over de toekomst te delen. >> Lees hier meer 

World Vision richt zich vooral op het voorkomen en bestrijden van het coranavirus onder de meest kwetsbare kinderen, waaronder vluchtelingkinderen en ontheemde kinderen. Als kinderen (één van) hun ouders kwijtraken, zijn zij extra kwetsbaar en lopen ze een groter risico om uitgehuwelijkt en misbruikt te worden. Het is dan niet zeker dat zij dan nog te eten hebben of naar school kunnen. Daarom zet World Vision zich ook hard in om de verspreiding van het virus onder volwassen tegen te gaan. World Vision past in alle landen waar de organisatie werkt haar programma’s aan op de huidige situatie en besteedt 20% van het budget voor sponsorprogramma’s nu aan de strijd tegen COVID-19. Daarnaast biedt World Vision wereldwijd noodhulp aan ten minste 72 miljoen mensen in kwetsbare situaties waar kinderen het meeste risico lopen, namelijk in gebieden die door conflicten getroffen worden, in sloppenwijken, in steden en in vluchtelingensituaties. >> Lees hier meer

* Bron: rapport Dignity not destitution, Oxfam Novib april 2020
[Foto: Cordaid]

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.