Hulpverlening SHO-deelnemers aan Syrische slachtoffers

SHO-deelnemers hebben het afgelopen jaar hulp geboden aan Syrische slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. Deze hulpverlening vond plaats in Syrië zelf en aan de Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Irak en Turkije.

De hulpverlening per SHO-deelnemer verschilt. Een aantal organisaties biedt hulp in Syrië zelf, alle organisaties werken in omringende landen. Sommigen SHO-deelnemers bieden hulp via internationale koepelorganisaties, internationale en lokale partners.

Hieronder vindt u een overzicht, waarin de hulpverlening aan Syrische slachtoffers per SHO-deelnemer beknopt wordt besproken:

 

ICCO en KERK IN ACTIE

ICCO en Kerk in Actie geven wereldwijd financiële steun en advies aan lokale organisaties en netwerken die zich inzetten voor toegang tot basisvoorzieningen, het op gang brengen van duurzame economische ontwikkelingen en het bevorderen van vrede en democratie. Beide organisaties werken samen met de ACT Alliance. De ACT Alliance is een internationaal netwerk van meer dan honderd kerken en organisaties in ontwikkelingssamenwerking, noodhulp en beleidsbeïnvloeding.

De hulpverlening van Kerk in Actie in Syrië, Jordanië en Libanon wordt door de ACT Alliance gecoördineerd en door partnerorganisaties uitgevoerd. In Syrië zelf bieden partnerorganisaties van Kerk in Actie aan de getroffen bevolking steun in levensonderhoud, onderwijs, water en sanitaire voorzieningen, medidische hulp en het opknappen van woningen.

In het noorden van Jordanië steunen ICCO en Kerk in Actie de ACT Alliance in het opzetten van tijdelijke schoolfaciliteiten en trainen zij leraren in het Za’ataris vluchtelingenkamp. Ook steunt de ACT Alliance vluchtelingen door het uitdelen van huishoudelijke paketten, voedsel, medische pakketten, schoolkleding en het verlenen van onderdak. Partnerorganisaties van Kerk in Actie bieden verder in het land bijvoorbeeld op kleine schaal onderwijs aan kinderen in de vluchtelingenkampen, zodat ze geen leerachterstand oplopen.
In Libanon richten de activiteiten zich op het ondersteunen van vluchtelingen op het gebied van gezondheid, onderdak, het verstrekken van nieuw huisraad en haar er speciale aandacht uit naar kinderen.

NEDERLANDSE RODE KRUIS

Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie. Het Rode Kruis biedt onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Het Rode Kruis is sinds het uitbreken van het conflict in Syrië betrokken bij de hulpverlening en opvang van Syrische vluchtelingen in Libanon, Irak, Turkije en Jordanië. Het afgelopen jaar zijn al miljoenen Syriërs geholpen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en medische zorg door de hulpverleners van het Rode Kruis, het overgrote deel in Syrië zelf.

Ook in de omliggende landen is het Rode Kruis aanwezig om hulp te verlenen aan Syrische vluchtelingen. Het Libanese Rode Kruis verstrekt medische noodhulp aan Syrische vluchtelingen die de grenzen oversteken door het bieden van eerste hulp, vervoer naar verschillende ziekenhuizen en het verstrekken van bloed.

Het Jordaanse Rode Kruis deelt hygiënekits en dekens uit en ondersteunt plaatselijke gemeenschappen waar de meeste vluchtelingen momenteel worden opgenomen. In Irak vertrekt het Rode Kruis tenten, voedsel en dekens. In Turkije is het Rode Kruis, in samenwerking met de regering, belast met het kamp management van dertien vluchtelingenkampen.

OXFAM NOVIB

Oxfam Novib strijdt voor een rechtvaardige wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Bij alles wat Oxfam Novib doet, gaat de organisatie uit van de kracht en de mogelijkheden van de mensen zelf. Naast rechtstreekse hulp aan mensen en lokale organisaties, zet Oxfam Novib zich ook in voor structurele oplossingen door overheden op hun verantwoordelijkheden te wijzen en campagne te voeren. Oxfam Novib werkt daarin samen met 16 andere Oxfams en met honderden partnerorganisaties wereldwijd.

Oxfam Novib verleent met andere Oxfams in Libanon en Jordanië hulp aan vluchtelingen uit Syrië. Ook proberen zij via Syrische organisaties toegang te krijgen tot de getroffen bevolking in Syrië zelf. In Libanon steunt Oxfam Novib twee lokale partnerorganisaties: PARD en Najdeh, die de vluchtelingen en hun gastfamilies helpen te voorzien in hun levensonderhoud, dekens uitdelen om de koude winter door te komen en steun geven bij de traumaverwerking. De komende weken wordt dit programma verder uitgebreid.

In Jordanië verleent Oxfam Novib hulp aan de vluchtelingen, onder meer in het Za’atari kamp. De hulpverlening richt zich op voorlichting over water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, en voedsel. Kwetsbare families ontvangen geld of bonnen aan vluchtelingen en gastgezinnen, zodat die zelf de eerste levensbehoeften kunnen kopen, zoals voedsel, dekens en kookspullen. Verder dringt Oxfam internationaal bij overheden aan op het handhaven van de mensenrechten en het Internationaal oorlogsrecht.

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling richt zich op het geven van noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden die zich in een humanitaire crisis bevinden. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak en voedsel, medische zorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De hulpactiviteiten van Stichting Vluchteling worden uitgevoerd door internationale en lokale organisaties die ter plekke opereren in de crisisgebieden.

Stichting Vluchteling is sinds begin 2012 actief in grensgebieden met Syrië. In Jordanië geeft Stichting Vluchteling medische noodhulp en hygiëne pakketten voor vluchtelingen, evenals in het noorden van Libanon en langs de Syrische grens. Ook directe hulp voor slachtoffers van seksueel geweld, en hulp voor de vluchtelingen om de drie koudste wintermaanden door te komen wordt door Stichting Vluchteling geboden.

Daarnaast ondersteunt Stichting Vluchteling onder andere hulpoperaties in het noorden van Syrië. In gebieden die gecontroleerd worden door de opstandelingen zijn de afgelopen maanden matrassen, dekens, medicijnen en medische apparatuur gedistribueerd.Tevens worden er ter bescherming van Syrische vrouwen en meisjes zaklampen uitgedeeld, zodat zij zich in het donker veilig in het kamp kunnen begeven. Doordat veel ziekenhuizen en medische apparatuur zijn vernietigd is er een grote behoefte aan draagbare medische apparatuur. Deze apparatuur wordt tevens gebruikt door mobiele klinieken om ter plekke hulp te bieden aan slachtoffers van het geweld, in Syrië en buurlanden. Op dit moment is er met toenemende mate aandacht voor sanitaire voorzieningen en hygiëne om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Save the Children

Save the Children is een internationale onafhankelijke organisatie op het gebied van kinderrechten, met een focus op kinderen in kwetsbare situaties. Dit kunnen acute noodsituaties zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. Save the Children werkt in de buurlanden van Syrië aan de opvang van kinderen en hun families.

De organisatie voorziet gevluchte gezinnen van noodgoederen en voedsel, zorgt dat kinderen weer onderwijs volgen en vangt kinderen op die zonder volwassenen zijn gevlucht. In Syrië reikt Save the Children noodgoederen uit. Save the Children vangt kinderen op die zonder ouders of andere volwassenen in de vluchtelingenkampen aankomen.

In Jordanië biedt de organisatie de kinderen een veilige speelplek in een vluchtelingenkamp of gastgemeenschap. Deze speelplek bestaat uit een stevige, geïsoleerde tent, voorzien van speelgoed, teken- en knutselmateriaal en speeltoestellen. De kinderen worden begeleid door hulpverleners die door middel van teken- en spelopdrachten gestimuleerd worden om te praten over hun ervaringen.

CARE Nederland

CARE Nederland zet zich wereldwijd in voor structurele verbetering van de situatie van mensen die kwetsbaar zijn voor natuurrampen en gewelddadige conflicten. CARE biedt op dit moment hulp aan Syrische vluchtelingen in Jordanië. Syrische vluchtelingen worden zoveel mogelijk in hun gastomgeving geholpen, zodat er integratie ontstaat met de lokale bevolking, spanning vermeden wordt en isolatie van vluchtelingen doorbroken.

CARE werkt in Jordanië samen met UNHCR, Jordanian National Forum for Women en kleine lokale gemeenschapsorganisaties. CARE heeft eind 2012 een vluchtelingencentrum opgezet in het oosten van Ammam, waar vluchtelingen geld (voor huur), voedsel, matrassen, dekens, kachels en winterkleding ontvangen. Daarnaast krijgen ze in het centrum informatie over gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.

CARE doet extra inspanningen om huishoudens waar vrouwen aan het hoofd staan en vrouwelijke vluchtelingen te bereiken. Vaak is hun man achtergebleven in Syrie of gedood in de strijd. Zij zijn daarom extra kwetsbaar en krijgen naast geld en hulpgoederen ook psychosociale hulp.

WORLD VISION

World Vision is een internationale christelijke hulporganisatie die zich richt op ontwikkelingswerk en noodhulp, met name voor kinderen. World Vision zet zich in voor de gezondheid van kinderen in ontwikkelingslanden. Tevens biedt World Vision kinderen onderwijs en de mogelijkheid om op te groeien in een veilige omgeving.

World Vision is al sinds het uitbreken van de ongeregeldheden actief in de ondersteuning van Syrische vluchtelingen in Libanon. Bescherming en onderwijs zijn speerpunten in de buurlanden met Syrië. Op het moment ondersteunt World Vision in Libanon en Jordanië Syrische vluchtelingen met voedsel, hulpgoederen en sanitaire voorzieningen.

UNICEF
Sinds het begin van de crisis, werken UNICEF en haar partners in Syrië en omringende landen (Jordanië, Libanon, Irak en Turkije). UNICEF richt zich op het leveren van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, het bieden van gezondheidszorg, onderwijs en de bescherming van kinderen aan ontheemde gezinnen in Syrië en aan vluchtelingen in de regio.

In Syrië werkt UNICEF met 40 internationale en lokale partners verspreid in heel Syrië om de mensen te helpen te overleven in een situatie die steeds nijpender en gevaarlijker wordt. De grootste uitgaven zijn voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, onderwijs, vaccinaties en voeding van kinderen, kinderbescherming (psychosociale zorg en bescherming tegen uitbuiting en misbruik).

TERRE DES HOMMES
Terre des Hommes zet zich met lokale partners in voor het welzijn van kinderen. Naast noodhulp aan gevluchte kinderen in Libanon helpt Terre des Hommes ook kinderen die naar Jordanië zijn gevlucht. In het noorden worden ze beschermd in opvangkampen.

In Libanon biedt Terre des Hommes kinderen bescherming, onderwijs, het opzetten van veilige speelplekken en psychosociale hulp. Zo werkt de organisatie aan het voorkomen van uitbuiting van kinderen in Syrische gevluchte families en Libanese opvanggezinnen. Deze activiteiten worden ook in Jordanië uitgevoerd.

In Libanese vluchtelingenkampen worden voedsel en huishoudelijke pakketten uitgedeeld.

CORDAID MENSEN IN NOOD
Cordaid Mensen in Nood is een fonds van Cordaid. Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting bestrijdt in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden. Dit doen we door veiligheid te bieden, samen kansen te creëren en de kracht in mensen naar boven te halen.

Met steun van Cordaid Mensen in Nood en andere organisaties uit het Internationale Caritas netwerk zijn Caritas Jordanië, Caritas Libanon en Caritas Turkije belangrijke spelers in het verlenen van hulp aan vluchtelingen uit Syrië. Ook in Syrië zelf wordt hulp verleend. Caritas Syrië en Jesuit Refugee Service (JRS) verlenen noodhulp in Syrië.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie