Veelgestelde vragen - Algemeen

Hieronder staan veelgestelde vragen met antwoorden over Giro555 in het algemeen. Voor vragen over een van de meest recente acties, kijk dan hier:

➔ Aardbeving Turkije en Syrië 2023

Samen in actie voor Oekraïne

Doneren: Ik heb per ongeluk te veel gedoneerd, hoe kan ik mijn geld terugkrijgen?


– Bij Ideal-betaling of directe overschrijving van uw bankrekening naar de IBAN van Giro555: Noteer jouw naam, het bedrag dat je wilt terug ontvangen en jouw bankrekeningnummer. Stuur dan een mail naar [email protected] en Giro555 regelt de terugstorting.

– Bij Paypal. Stuur een bewijs (screenshot of foto) van de overschrijving naar [email protected]. Daarop moeten goed zichtbaar zijn: naam van de rekeninghouder, het volledige IBAN nummer en Iets dat aangeeft dat het een gift aan Giro555 betreft. Giro555 regelt daarna de terugstorting.

– Bij Visa en Mastercard. Neem zelf contact op met jouw eigen creditcardmaatschappij om de betaling terug te draaien. Je kunt alleen het volledige bedrag terug laten storten.

Doneren: Hoeveel van mijn gift gaat naar organisatie- en actiekosten?


Giro555 probeert de kosten zo laag mogelijk te houden, maar zij ontkomt niet aan actie- en bureaukosten. De hoogte hangt samen met de opbrengst van de actie; zij was in de afgelopen jaren gemiddeld 3%, bij heel grote acties zoals de Oekraïne-actie en de actie voor de aardbeving liggen deze kosten onder de 1% van de opbrengst. Giro555-leden mogen maximaal 7% van hun aandeel in de opbrengst besteden aan bedrijfskosten. Deze worden o.a. gemaakt voor het beoordelen, controleren en verantwoorden van hulpprogramma’s.  
Lees meer over de kosten van Giro555.

Doneren: Kan ik mijn donatie aftrekken van de belasting?


Ja, Giro555 heeft een ANBI-status o.v.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, ‘s-Gravenhage, sinds 1 januari 2008. Dat betekent dat je jouw gift mag aftrekken van de belasting met uw bankafschrift of de bevestigingsmail van Giro555 van de ontvangst van uw donatie.

Doneren: Kan ik maandelijks een bedrag doneren aan Giro555?


Nee, dat kan niet. Wel kan je een maandelijkse donatie doen aan de 11 hulporganisaties achter Giro555. Giro555 komt alleen in actie bij uitzonderlijke humanitaire rampen. Tussen acties door hebben we een minimale bezetting om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daardoor kunnen we geen periodieke donaties verwerken.

Doneren: Wat is het IBAN nummer van Giro555?

 
Het IBAN-nummer van Giro555 is NL08 INGB 0000 0005 55 (7 nullen, 555), t.n.v. Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag.

Algemeen: Welke organisaties werken samen in Giro555?

 
CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Nederlandse Rode Kruis, Plan International Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Algemeen: Wat doet Giro555?


Giro555 zamelt geld in bij uitzonderlijke humanitaire rampen; verzamelt en deelt informatie over het rampgebied; rapporteert over hoe donaties zijn besteed.

De organisaties die in een gebied hulp verlenen, maken samen afspraken om de hulp zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Algemeen: Kunnen organisaties die geen deel uitmaken van Giro555 toch meedoen?


Het bestuur van Giro555 besluit per actie of andere organisaties deel kunnen nemen. Bij de actie voor Nepal deed bijvoorbeeld het Lilianefonds mee als gastdeelnemer. Voor gastdeelnemerschap gelden strenge criteria om kwaliteit en effectiviteit van de hulp te waarborgen. Neem voor meer informatie contact op met Giro555.

Algemeen: Wanneer komt Giro555 in actie?


Aan de hand van de volgende criteria wordt besloten wel/ niet gezamenlijk een nationale actie te starten:

– Er is sprake van een uitzonderlijk grote, internationale humanitaire ramp. Er zijn veel slachtoffers, er is veel schade en de lokale bevolking kan de ramp zelf niet aan.
– De hulporganisaties achter Giro555 kunnen zelf, via partners of internationale samenwerkingsverbanden snel hulpverlening bieden.
– De media besteden aandacht aan de ramp.
– Giro555 verwacht dat Nederlanders bereid zijn om te helpen.

Algemeen: Hoeveel mensen werken er bij Giro555?


Giro555 heeft 3 betaalde parttime medewerkers (2,9 FTE). Zij zijn verantwoordelijk voor de website van Giro555, rapportages over rampen en het beantwoorden van vragen. Daarnaast werken twee financiële medewerkers van Oxfam Novib parttime voor Giro555 (0,4 FTE). Elke deelnemende organisatie levert een intern bestuurslid. Zij ontvangen geen aparte vergoeding. De drie externe bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor eventuele onkosten zoals reiskosten. Tijdens een actie maken de deelnemende organisaties medewerkers vrij voor de organisatie en uitvoering van de actie.

Algemeen: Wordt het werk van organisaties achter Giro555 beoordeeld en geëvalueerd?

 
Ja. Het werk van de deelnemende organisaties wordt regelmatig door externe, onafhankelijke partijen beoordeeld.

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2011 een evaluatie gedaan naar de geboden noodhulp door de deelnemende organisaties aan de Giro555-actie voor Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de Giro555-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening. Klik hier voor het IOB rapport.
Ook de Algemene Rekenkamer (ARK) keek mee met de werkzaamheden van de

Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en haar deelnemers. Over de gezamenlijke SHO-rapportage schrijft zij dat deze opgesteld zijn volgens de regels en dat de kwaliteit en kwantiteit van de inhoudelijke en financiële verantwoording verbeterd is ten opzichte van eerdere Giro 555-acties. De Rekenkamer doet ook aanbevelingen over de verantwoording. Lees hier het rapport van de Rekenkamer.

Algemeen: Wat doet Giro555 om zichzelf te verbeteren?


We geloven dat het altijd beter kan. Daarom doen we evaluaties en laten we kritisch naar ons kijken. Zo hebben we drie externe leden in ons bestuur. In 2013 hebben we een externe commissie onderzoek laten doen naar Giro555. Het rapport was in 2014 af. Met de kritische punten zijn we aan de slag gegaan. We blijven zoeken naar manieren om ons werk nog beter te doen.

Algemeen: Hoe verdeelt Giro555 de actie-opbrengst?


Na aftrek van de actiekosten wordt het ingezamelde geld verdeeld onder de deelnemende hulporganisaties. Deze organisaties zorgen dat van het geld zo snel en effectief mogelijk hulp geboden wordt.

Deze verdeling vindt plaats op basis van een vastgestelde verdeelsleutel.

Doneren: Hoe weet ik dat mijn donatie goed wordt besteed?


De organisaties achter Giro555 voldoen aan strenge eisen. Alle organisaties hebben het CBF-keurmerk. Ook hebben alle organisaties de leidende gedragscodes voor humanitaire hulp en goed bestuur ondertekend. Alle deelnemende organisaties rapporteren aan Giro555 over de noodhulp die ze verlenen met het geld dat ze hebben ontvangen. Giro555 verzamelt deze rapportages en plaatst ze op de website. Deze rapportages zijn per actie te vinden onder het kopje De hulp. Iedereen kan dus zien hoe het geld is besteed en hoeveel mensen zijn geholpen.

Doneren: Kan ik ook goederen als dekens en kleding doneren aan Giro555?

 
Dat kan helaas niet. Inzamelen en vervoeren van goederen is duur en de ingezamelde goederen sluiten niet altijd aan op de lokale behoeften. Wij kopen zoveel mogelijk lokaal in. Zo stimuleren we de lokale economie en besparen op transportkosten.

Algemeen: Ik maak een werkstuk over Giro555 of een Giro555-actie. Waar kan ik informatie vinden?

 
Van alle rampen waarbij we hebben geholpen, staat uitgebreide informatie op de website. Op de website staat ook veel informatie over Giro555 en de stichting Samenwerkende Hulporganisaties.

Algemeen: Wie helpt Giro555? Spelen geloof of politieke voorkeur een rol?


De organisaties achter Giro555 verlenen hulp ongeacht iemands geloof of politieke voorkeur. Dat staat ook in de gedragscode die alle deelnemende organisaties hebben ondertekend.

Algemeen: Komt de hulp wel bij de slachtoffers terecht?

 
Absoluut. De afgelopen jaren zijn met 47 acties miljoenen mensen gered en geholpen. In het actieoverzicht  vind je rapportages waarin je precies kunt zien hoeveel mensen hulp hebben ontvangen.

Algemeen: Wat gebeurt er met het geld dat Giro555 inzamelt met een actie?


Na aftrek van de campagnekosten verdeelt Giro555 het geld onder deelnemende hulporganisaties. Zij gebruiken dit geld voor noodhulp en wederopbouw in het rampgebied.

Doneren: Heeft Giro555 / Stichting Samenwerkende Hulporganisaties een ANBI-status?


Ja, Giro555 heeft onder vermelding van Stichting Samenwerkende Hulporganisaties Den Haag een ANBI-status sinds 1 januari 2008. Dat betekent dat u uw gift mag aftrekken van de belasting.

Algemeen: Welke acties van Giro555 hebben het meeste geld opgebracht?

 
1.       € 208 miljoen 2004/2005: Tsunami
2.       € 184 miljoen 2022: Oekraïne
3.       € 127 miljoen 2023: Aardbeving Turkije en Syrië
4.       € 111 miljoen  2010: Haïti
5.       € 52 miljoen 1999: Kosovo

Algemeen: Krijgen Bekende Nederlanders betaald?

 
Nee. Bekende Nederlanders worden niet betaald voor hun tijd of inspanningen voor Giro555. Zij doen pro bono activiteiten voor Giro555 uit betrokkenheid bij de slachtoffers van de hongersnood. Zo helpen zij om aandacht voor deze ramp te vragen.

Sommige Bekende Nederlanders helpen mee door op uitnodiging van een van de samenwerkende hulporganisaties naar een rampgebied te gaan en te laten zien wat daar is gebeurd. Zij krijgen daar niet voor betaald. Soms worden reiskosten vergoed door de betreffende hulporganisatie, Giro555 betaalt niets.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie