Toon vragen over

Waarom hanteert Giro555 zulke strakke selectiecriteria voor het toekennen van geld?

Giro555 is een actie van de 11 samenwerkende hulporganisaties en heeft als doel geld in te zamelen voor slachtoffers van grote rampen. Om geld van Giro555 te ontvangen, moeten hulporganisaties aan strenge criteria voldoen. Waarom is dat?

Deelnemers
Als Giro555 in actie komt, vertrouwen veel mensen in Nederland geld toe aan Giro555. Dat geld moet zo snel en verantwoord mogelijk worden ingezet voor hulp aan slachtoffers. Dat is het uitgangspunt. Daarom werkt Giro555 met vaste deelnemers, die voldoen aan strenge criteria.

Zo moeten hulporganisaties een wereldwijd netwerk hebben van hulpverleners die binnen 24 uur hulp kunnen verlenen. Ook moeten hulporganisaties zich houden aan internationale richtlijnen en standaarden voor kwaliteit van hulp. Ze moeten hulp leveren waar mensen echt iets aan hebben. Scholen die tegen een stootje kunnen, zodat kinderen straks veilig les krijgen. Voedselpakketten met eten dat voedzaam is en toereikend voor families voor langere tijd. Tentzeilen die stevig genoeg zijn om hevige regen te doorstaan.
Daarnaast moet hulp neutraal zijn. Alle groepen in de samenleving hebben recht op hulp. Hulp mag geen groepen uitsluiten. In het door aardbevingen getroffen Nepal moeten bijvoorbeeld alle getroffen families van een gemeenschap hulp ontvangen, niet alleen de allerarmsten.

Hulporganisaties moeten hun inzet verantwoorden met financiële en narratieve rapportages die voldoen aan de maatstaven van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen en de Algemene Rekenkamer. Zodat te controleren is waaraan de bijdragen van mensen in Nederland zijn uitgegeven, dat geld ook daadwerkelijk naar hulp gaat en niet te veel naar kosten in Nederland bijvoorbeeld en dat er extern toezicht is op de uitgaven.

De criteria waaraan hulporganisaties moeten voldoen, geven de geldgever de garantie dat het geld goed en verantwoord wordt uitgegeven. En ze geven de hulpontvanger de garantie dat zij zo respectvol en humaan mogelijk hulp ontvangen. Giro555 heeft deze criteria vastgelegd in haar organisatiereglement, zodat ze voor iedereen transparant zijn.

Op grond van deze richtlijnen, kunnen de vaste deelnemers van Giro555 ook besluiten om bij een bepaalde actie niet mee te doen. Zo deelde bij de laatste actie van Giro555, voor Nepal, Stichting Vluchteling niet mee in de opbrengst, omdat de hulporganisatie in het land een te beperkt netwerk van lokale partners had.

Gastdeelnemers
Hulporganisaties die niet deelnemen aan Giro555, maar wel noodhulp kunnen verlenen in een specifiek rampgebied, kunnen gastdeelnemer worden. Ze moeten dan voldoen aan dezelfde regels als de deelnemers, wat betreft kwaliteit van hulp en verantwoording van de bestedingen. Ze moeten bijvoorbeeld een CBF Keurmerk hebben. En een jaarrekening volgens de richtlijnen van de Vereniging van Fondswervende Instellingen. Zo is het Lilianefonds gastdeelnemer van de Nepal-actie

Andere manieren voor financiering in Nederland
Er zijn verschillende manieren om financiering te vinden voor hulp. Bijvoorbeeld door het organiseren van een eigen actie, zoals een fancy fair. Of door een verzoek te doen bij speciale desks voor particuliere initiatieven, zoals Wilde Ganzen, Cordaid of Impulsis. Zij hebben hun eigen criteria.

Soms werken hulporganisaties achter Giro555 rechtstreeks samen met particuliere initiatieven. Zo werkt Terre des Hommes samen met twee Nederlanders die ooit een trektocht deden met een berggids uit het dorpje Bungkot in het Gorkha district in Nepal. Mede met geld van deze Nederlanders, en geld van Giro555 werkt Terre des Hommes nu aan de bouw van de Sree Rameswori Secondary School. Hier is een video van te bekijken.

Samenwerking in het rampgebied

Hulporganisaties achter Giro555 werken na een ramp volop samen met lokale partnerorganisaties. Deze lokale partners maken onderdeel uit van de samenleving, kennen het gebied als geen ander en weten vaak snel, goede hulp te verlenen. En zij werken in de meest afgelegen gebieden.

Deze lokale partners hebben meestal al een band met de hulporganisatie. Zo kunnen ze na een ramp snel afstemmen, de benodigde financiering krijgen en in actie komen. Het is dus belangrijk dat organisaties een breed netwerk hebben, waar ze tijdens een ramp snel op kunnen terugvallen. In Nepal zijn meer dan 100 lokale organisaties waarmee de hulporganisaties achter Giro555 samenwerken.

Lokale organisaties die noodhulp willen leveren, kunnen het beste ter plekke contact zoeken met de hulporganisaties en/of aansluiting zoeken bij de coördinatievergaderingen van de VN. De locaties en tijden worden vermeld op de coördinerende website Humanitarian response of kunnen worden opgevraagd via het actieteam van Giro555 .

Kan ik met Giro555 een overeenkomst aangaan voor een periodieke gift?

Giro555 is een campagneorganisatie die bij uitzonderlijke humanitaire rampen fondsen werft voor de slachtoffers van deze ramp. Tussen de Nationale Acties door werft Giro555 niet actief en is er weinig personeel in dienst om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kan Giro555 geen capaciteit vrij maken om de administratieve handelingen rondom deze overeenkomsten te regelen. Als u toch graag een periodieke gift wilt schenken, kies dan één van de elf aangesloten hulporganisaties. Zij zijn erg blij met uw gift. Hartelijk dank.

Wie zijn de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)?

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) bestaat momenteel (2015) uit elf Nederlandse hulporganisaties. Bij grote rampen slaan zij de handen ineen om via Giro555 gezamenlijk de steun van de Nederlandse bevolking te vragen.

 • CARE Nederland
 • Cordaid Mensen in Nood
 • ICCO & Kerk in Actie
 • Oxfam Novib
 • Nederlandse Rode Kruis
 • Plan Nederland
 • Save the Children
 • Stichting Vluchteling
 • Terre de Hommes
 • UNICEF Nederland
 • World Vision

Kunnen er ook andere organisaties deelnemer worden van SHO?

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een coalitie van elf gerenommeerde organisaties. Met de hulp van de internationale netwerken waar de deelnemers mee samenwerken bereiken zij ieder een brede doelgroep, verspreid over grote delen van de wereld, gespecialiseerd in verschillende aspecten van noodhulp en wederopbouw.

Per actie wordt besloten of er gastdeelnemers worden toegelaten. Als Nederlandse organisaties een belangrijke toevoeging bieden aan de hulpverlening tijdens een ramp van de elf deelnemende organisaties, kunnen zij in aanmerking komen voor gastdeelnemerschap. Een bestuursbesluit om gastdeelnemers toe te laten wordt niet licht genomen. Het betekent immers een extra belasting op de interne coördinatie en op de vastgelegde processen van noodhulpverlening, campagne voeren en rapportage van noodhulp en resultaten. Het toestaan van gastdeelnemerschap nadat de inzameling via Giro555 al is gestart, kan namelijk verwarring oproepen bij het Nederlands publiek over het beeld van de deelnemers aan de SHO.

Het SHO-bestuur heeft besloten bij de acties Help Slachtoffers Syrië, Help Slachtoffers Ramp Filipijnen, en Stop de ebola-ramp geen gastdeelnemers toe te laten. Bij de Nepal-actie werd het Lilianefonds toegelaten als gastdeelnemer.

Welke criteria worden er gehanteerd om wel of niet een Giro555-actie te starten?

 Aan de hand van de volgende criteria wordt besloten wel/ niet gezamenlijk een nationale actie te starten:

a) De omvang van de ramp (aantal slachtoffers, schade, capaciteit van de lokale bevolking);
b) Mogelijkheid van de deelnemende hulporganisaties om zelf, via partners of internationale koepel snel en adequaat te kunnen participeren in de hulpverlening;
c) De mate van media aandacht voor de humanitaire aspecten van de ramp;
d) De inschatting naar de geefbereidheid van het Nederlandse publiek.

Hoeveel mensen werken er bij Giro555?

Het actievoorzitterschap rouleert onder de elf vaste hulporganisaties achter Giro555. Tijdens een nationale actie wordt er een beroep gedaan op de medewerkers van de organisatie die het actievoorzitterschap bekleedt en de overige deelnemers. Het actievoorzitterschap is sinds 1 juli 2016 in handen van Oxfam Novib.

Voor het samenwerkingsverband werken vier parttime medewerkers (2,5 FTE). Zij worden betaald conform het rechtspositiereglement van de organisaties waar zij in dienst zijn. Hun werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het schrijven van gezamenlijke rapportages, het updaten van de website en het te woord staan van publiek en media. Ook werken twee financiële medewerkers van Oxfam Novib structureel een aantal uur per week voor Giro555 (in totaal betreft het 0,4 FTE) .

De drie externe leden (voorzitter, penningmeester en communicatie deskundige) van het Algemeen Bestuur voeren hun werk onbezoldigd uit. Zij kunnen hun onkosten, zoals reiskosten, declareren voor daadwerkelijk gemaakte kosten. De interne leden van het bestuur voeren hun werk onbezoldigd uit, uit hoofde van hun functie bij een van de deelnemende organisaties.

Wie beoordeelt en evalueert het werk van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555?

Externe partijen volgen het werk van de deelnemende organisaties en rapporteren met regelmaat over hun bevindingen.

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2011 een evaluatie gedaan naar de geboden noodhulp door de deelnemende organisaties aan de Giro555-actie voor Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de Giro555-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening. Klik hier voor het IOB rapport.

Ook de Algemene Rekenkamer (ARK) keek mee met de werkzaamheden van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en haar deelnemers. Over de gezamenlijke SHO-rapportage schrijft zij dat deze opgesteld zijn volgens de regels en dat de kwaliteit en kwantiteit van de inhoudelijke en financiële verantwoording verbeterd is ten opzichte van eerdere Giro 555-acties. De Rekenkamer doet ook aanbevelingen over de verantwoording. Lees hier het rapport van de Rekenkamer.

 

 

Kan ik buiten actietijd aan Giro555 doneren?

Alleen tijdens een nationale actie vraagt de SHO het Nederlandse publiek actief om een donatie te doen op Giro555. Donaties zijn tijdens Giro 555-acties ook mogelijk via de donatiemodule op de website. Buiten actietijd staat deze module offline.

Uiteraard kunt u ook buiten actietijd een donatie doen op Giro555 door middel van een overschrijving via uw bank.

De SHO verstrekt geen automatische incasso’s en biedt geen mogelijkheid om de kosten van een notariële akte te vergoeden.

Wie controleert wat er met het geld van een actie gebeurt?

Het geld dat binnen komt op Giro 555 wordt volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel verdeeld onder de deelnemende organisaties van de Giro555-actie. Dit zijn gerenommeerde Nederlandse hulporganisaties, die via bestaande kanalen het Giro555-geld uitgeven. Zowel de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties als de deelnemende hulporganisaties worden door een externe accountant gecontroleerd.

Hoe wordt het geld verdeeld onder de deelnemende hulporganisaties?

Na aftrek van de actiekosten, wordt het geld van Giro555 verdeeld over de elf deelnemende organisaties. Dat gaat via een verdeelsleutel. Daarna zorgen deze organisaties dat van het geld zo snel en effectief mogelijk hulp geboden wordt.

De verdeelsleutel is gebaseerd op hoeveel humanitaire hulp een organisatie wereldwijd biedt en hoeveel fondsen de organisatie zelf werft (zonder inkomsten via Giro555).

De percentages die uit deze rekensom zijn gekomen zijn vanaf juli 2016 vastgesteld en zijn een jaar geldig:

Verdeelsleutel

%

CARE Nederland

6,06

Cordaid Mensen in Nood

15,49

ICCO & Kerk in Actie

8,80

Oxfam Novib

12,74

Plan Nederland

6,84

Nederlandse Rode Kruis

16,43

Stichting Vluchteling

6,33

Terre des Hommes

2,75

UNICEF Nederland

13,92

Save the Children

7,82

World Vision

2,82

TOTAAL

100,00

 

 

Wordt het geld van een actie wel goed besteed?

Om deel te kunnen nemen aan de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) moeten organisaties aan strenge eisen voldoen. Een voorwaarde voor deelname is dat een organisatie het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving moet bezitten. Daarnaast heeft de organisatie de ‘Code of Conduct of the Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organisations in Disaster Relief’ ondertekend en hanteert zij het in juni 2005 uitgebrachte advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor goede doelen.

De samenwerkende hulporganisaties hebben regels en afspraken over de besteding van de Giro555-gelden, bijvoorbeeld over de zogenaamde apparaatskosten. Dit zijn kosten die een organisatie in Nederland maakt voor onder andere het beoordelen van projectvoorstellen, administratie, evaluatie, controle en rapportages. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan 7%.

Alle deelnemende organisaties rapporteren aan Giro555 over de hulpwerkzaamheden. Giro555 maakt hier rapportages van om aan het Nederlandse publiek te laten zien wat er met hun geld is gebeurd. Tussentijdse rapportages en eindrapportages zijn te vinden op deze site.

Zie hier een voorbeeld van een rapportageformat.

 

Ik zou graag hulpgoederen (dekens, kleding) via Giro555 willen doneren aan een getroffen gebied. Kan dat?

De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers van de betreffende ramp.

Met de donaties worden bij voorkeur lokaal de benodigde hulpgoederen ingekocht voor het rampgebied. Dit is veelal goedkoper en effectiever dan de hulpgoederen in Nederland te verzamelen en te vervoeren naar het getroffen gebied. Tevens stimuleert de inkoop van hulpgoederen ter plekke de lokale economie.

Ik schrijf voor school een werkstuk over de samenwerkende hulporganisaties of een Giro555-actie. Waar vind ik de juiste informatie?

Op deze website kun je veel informatie vinden over de geschiedenis, werkwijze, en Giro555-acties van de Samenwerkende Hulporganisaties. Op de website staan tevens de Statuten en Jaarverslagen ter inzage.

Giro555 heeft nu 42 keer een nationale actie gevoerd. Onder het tab-blad “Eerdere acties” vind je een overzicht van alle Giro555-acties met een terugkoppeling van de resultaten en bestedingen.

Hoe komt de hulp bij de mensen terecht?

Elke deelnemende organisatie zet zich in om zoveel mogelijk mensen op een waardige en kwalitatief goede manier van hulp te voorzien. De aanpak verschilt per organisatie. Sommige organisaties werken met een internationale koepelorganisatie (zoals UNICEF en het Rode Kruis), waardoor zij bijvoorbeeld efficiënter kunnen inkopen en grotere aantallen mensen kunnen bijstaan. Anderen werken direct met lokale partners die toegang hebben tot specifieke en soms onveilige gebieden en grondige kennis bezitten van bepaalde groepen of regio’s en over technische kennis beschikken om programma’s uit te voeren.

Wat gebeurt er met het geld dat is binnengekomen op Giro555 of een ander actie-rekeningnummer van de deelnemende organisaties?

Het geld dat binnen komt via Giro555 wordt verdeeld onder de deelnemende organisaties. Dit gebeurt nadat de kosten voor de Nationale Actie zijn betaald (fondsenwervingskosten) en een kleine reservering is gedaan om de gezamenlijke verantwoording te coördineren en op te stellen. Daarna worden de gelden op basis van een vooraf vastgestelde verdeelsleutel verdeeld onder de deelnemende organisaties. De hulporganisaties besteden het geld in het rampgebied waarvoor een Nationale Actie wordt gehouden. Hierover wordt periodiek gerapporteerd. Deze rapportages zijn openbaar en te vinden op deze website.

Wat is de top 5 van giro 555 acties met de hoogste opbrengst?

1.       € 208 miljoen 2004/2005: Tsunami

2.       € 111 miljoen  2010: Haïti

3.       € 52 miljoen 1999: Kosovo

4.       € 42 miljoen 2005:  Aardbeving Pakistan, India, Afghanistan.

5.       € 37 miljoen 1998: Midden Amerika (Mitch)

Waarom heeft u een intern rapport van februari 2014 niet eerder naar buiten gebracht?

Zaterdag 21 november verscheen via de Correspondent een bericht waarin stond dat de samenwerkende hulporganisaties een kritisch rapport geheim hadden gehouden. In het najaar van 2013 hebben de samenwerkende hulporganisaties een externe commissie van experts, onder leiding van Pauline Meurs, onderzoek laten doen. Begin februari 2014 is de definitieve versie van dat adviesrapport aan het bestuur van de tichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) aangeboden. De SHO hecht zeer aan kritische adviezen van externe experts opdat we de samenwerking continu blijven verbeteren. De directies van de verschillende hulporganisaties hebben vervolgens gezamenlijk in een intensief traject de adviezen ter hand genomen. ‘Het afgelopen jaar hebben we de inhoud van het rapport Meurs en de wijze waarop we de adviezen opvolgden besproken met vele relaties en partners, zowel met de hulporganisaties als het maatschappelijke veld. We hebben daarom ook nooit de wens of de illusie gehad dit rapport geheim te houden’, zegt SHO voorzitter René Grotenhuis. U kunt de rest van zijn reactie hier lezen.  De samenwerkende hulporganisaties hechten aan volledige transparantie. Alle informatie over alle rapportages van de verschillende acties zijn inzichtelijk via www.giro555.nl.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: